top of page

Algemene voorwaarden 

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Wanneer afspraken niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd wordt €15,00 in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, via de e-mail of via WhatsApp te worden gedaan.

 

3. Tarieven
Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar. In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis. Diëtistenpraktijk Vitel hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd. Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina Tarieven, of navraag doen bij uw diëtist. 

 

4. Beëindigen behandeling
De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.

 

5. Betaling en declaraties
In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd, met een betalingstermijn van 30 dagen. De opdrachtgever kan Diëtistenpraktijk Vitel ook machtigen om het verschuldigde bedrag te innen.

 

6. Uitblijven van betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten,

 

7. Incasso
De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

 

8. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de  opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

 

9. Aansprakelijkheid

Wij behandelen uw opdracht natuurlijk met de grootst mogelijke aandacht en zorg. Mochten wij toch onverhoopt een fout maken, dan geldt het volgende. De aansprakelijkheid van ons en van alle andere personen die een beroep op deze voorwaarden kunnen doen, is beperkt. Wij zijn ten hoogste aansprakelijk tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de door ons afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Op uw verzoek verstrekken wij aan u nadere informatie over onze aansprakelijkheidsverzekering.

 

10. Klachten
Diëtistenpraktijk Vitel doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf of contact op te nemen met Diëtistenpraktijk Vitel.
Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website:     www.klachtenloketparamedici.nl.       

Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl. Bekijk hier de informatiefolder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”.

 

11. Contactgegevens 
Diëtistenpraktijk Vitel
Kerkstraat 32                                     Valkenierstraat 8A                          Burgemeester Verwielstraat 67 
5076 AX Haaren                                 5268 DK Helvoirt                            5076 GC Oisterwijk 

 

Praktijk:                        085-7603965

Ellen van de Ven:         06-15084163

Juul Wolfs:                   06-86838688
www.dietistvitel.nl en info@dietistvitel.nl 

bottom of page